Ubezpieczenie GAP finansowy - zapewnia dodatkowe (poza AC) odszkodowanie ustalane jako różnica pomiędzy  zobowiązaniami leasingowymi pozostałymi  do spłaty na dzień wypłaty odszkodowania AC lub OC sprawcy,  a wartością odszkodowania z tytułu AC lub OC sprawcy.


Przykład:
Na dzień szkody całkowitej pozostało do spłaty 47 000 zł  zobowiązań leasingowych. Wypłata z polisy AC wyniosła 39 000 zł.
Posiadacz polisy GAP finansowy otrzyma od zakładu ubezpieczeń  różnicę między wartością do spłaty a wartością z odszkodowania w wysokości 8 000 zł.
W przypadku leasingu  z niskim wkładem własnym (0-10%) istniej duże prawdopodobieństwo, że wartość pojazdu w momencie szkody będzie niższa, niż wartość pozostałych zobowiązań leasingowych.
Ubezpieczenie GAP finansowy jest polecany dla leasingobiorców w przypadku leasingu  z bardzo niskim wkładem własnym (0-10%), którzy nie chcą wykupić wariantu ubezpieczenia GAP RTI.
Ubezpieczenie GAP finansowy jest najtańszym wariantem ubezpieczeń GAP.