Notyfikacja ryzyka to obowiązek informowania ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy ubezpieczenia o zmianach  okoliczności, o które pytał ubezpieczyciel przed zawarciem umowy, a które mają wpływ na ocenę ryzyka.
Obowiązek notyfikacji ryzyka standardowo znajduje się w  umowie ubezpieczenia lub Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.
Obowiązku notyfikacji ryzyka nie stosuje się  w ubezpieczeniach na życie, które ze swojej istoty są zwierane na wypadek pogorszenia się stanu zdrowia ubezpieczonego.