Regres ubezpieczeniowy to roszczenie ubezpieczyciela przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, które może przechodzić na ubezpieczyciela z dniem zapłaty odszkodowania.
Regres nie przysługuje ubezpieczycielowi przeciwko osobom, z którymi ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie.
Regres ubezpieczeniowy zachodzi również w sytuacji gdy, wypadek spowoduje kierowca będący pod wpływem alkoholu.  Zakład ubezpieczeń wypłaci odszkodowanie poszkodowanym, a następnie zażąda – w praktyce czyni tak zawsze  - od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania.