Regulamin korzystania z serwisu https://allbroker.pl

I. Informacje ogólne o Regulaminie

Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8, ust 1, pkt 1 ustawy z dn. 18.07.2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną, określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem serwisu allbroker.pl, zwanej w dalszej części Serwisem. Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania z usług Serwisu i przestrzegać jego postanowień. Korzystanie z Serwisu oznacza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz jego akceptację. W przypadku braku akceptacji Regulaminu należy zaniechać korzystania z Serwisu. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu Internetowego https://allbroker.pl w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

II. Informacje o administratorze Serwisu

Administratorem – Operatorem  serwisu jest broker ubezpieczeniowy - allbroker Sp. z o.o. z siedzibą we Poznaniu, ul. Reymonta 15/4B wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000223218,  Wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 zł. Kapitał opłacony w całości. Spółka wpisana do Rejestru Brokerów Ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 1362/05.

III. Definicje

Cookies – pliki wysyłane przez serwer Serwisu, zapisywane na dysku twardym komputera Użytkownika, które serwer Serwisu może odczytać przy każdorazowym połączeniu.

Hasło – ciąg cyfr lub liter służące Klientowi lub Użytkownikowi do korzystania z programu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony https://allbroker.pl

Klient – użytkownik będący jednocześnie podmiotem instytucjonalnym obsługiwanym przez brokera ubezpieczeniowego allbroker sp. z o.o. w zakresie usług brokerskich.

Login – oznaczenie identyfikujące Klienta upoważnionego przez allbroker Sp. z o.o. do korzystania z programu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony https://allbroker.pl.

Serwis – zbiór stron www zamieszczonych pod adresem https://allbroker.pl, stanowiący zbiór dokumentów dynamicznych i statycznych, zawierających pliki graficzne, przeznaczonych między innymi do porównywania ofert ubezpieczeniowych, zawierania umów ubezpieczeniowych, zgłaszania szkód oraz umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych i informacji opracowanych przez Operatora.

Partner – Stowarzyszenie Osób Ubezpieczonych – SOU  z siedzibą w Poznaniu. Podmiot reprezentowany przed Ubezpieczycielami przez allbroker sp. z o.o., którego ubezpieczenia grupowe  prezentowane są  w Serwisie.

Użytkownik – osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w jakikolwiek sposób z Serwisu.


IV. Zastrzeżenia prawne i techniczne oraz podstawowe zasady bezpieczeństwa w Internecie

Językiem stosowanym w relacjach pomiędzy Serwisem, a Użytkownikami jest język polski.
Prawem właściwym do stosowania w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie.
Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, sprzecznych z dobrymi obyczajami, nieprawdziwych, mogących wprowadzić kogokolwiek w błąd, zniesławiających, zawierających groźby itp., a także informacji mogących zakłócić pracę systemu informatycznego. W przypadku naruszenia tego zakazu Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do tych danych oraz wystąpienia wobec takiego Użytkownika z roszczeniami odszkodowawczymi, na zasadach określonych w przepisach prawnych.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się przez Użytkownika nieprawdziwymi lub nieaktualnymi danymi.

Z ważnych powodów Administrator ma prawo w każdej chwili uniemożliwić dostęp do Serwisu do czasu ustania przyczyny, która stała się powodem zablokowania dostępu. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z zablokowania dostępu do Serwisu.
Prawa autorskie do wszelkiego rodzaju treści zamieszczonych w Serwisie oraz fotografii, grafik, znaków graficznych itp. należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej, zgodnie z przepisami prawa.
Użytkownik ma obowiązek zachować w tajemnicy login i hasło do dostępnego za pośrednictwem strony allbroker.pl programu informatycznego. Administrator nie odpowiada za szkody powstałe w związku z utratą loginu i/lub hasła lub nieautoryzowanym użyciem loginu i/lub hasła przez osoby nieuprawnione.
Warunkiem niezbędnym do skorzystania z usług świadczonych przez Serwis jest dostęp do Internetu oraz posiadanie poczty elektronicznej.

Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Użytkownik może zablokować w przeglądarce internetowej możliwość zapisywania plików cookies, może to jednak utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z usług Serwisu.

Administrator nie wysyła i nigdy nie będzie wysyłać próśb o potwierdzenie loginu i/lub hasła do programu informatycznego dostępnego za pośrednictwem strony https://allbroker.pl.

Korzystanie z Serwisu https://allbroker.pl  wiąże się z koniecznością zachowania ogólnie przyjętych w Internecie środków ostrożności, w szczególności:

 • używaniem komputera z aktualnym oprogramowaniem,
 • używaniem najnowszych wersji przeglądarek internetowych,
 • korzystaniem z oprogramowania antywirusowego,
 • ignorowaniem poczty elektronicznej zawierającej prośby o potwierdzenie loginu lub hasła.

 

V. Rodzaje i sposób świadczenia usług w ramach Serwisu Internetowego

1. Rodzaje usług
Przystępowanie (obejmowanie ochroną ubezpieczeniową) do Umów Ubezpieczenia online to protokół umożliwiający Użytkownikom udostępnienie informacji o Umowach Ubezpieczenia, porównanie wariantów ubezpieczenia oraz złożenie  elektronicznego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia  lub wygenerowanie wniosku o przystąpienie do ubezpieczenia grupowego, a w przypadku umów ubezpieczeń grupowych  umożliwia dodatkowo wygenerowanie deklaracji członkowskiej celem przyjęcia do Stowarzyszenia SOU  – Partnera -  w charakterze członka wspierającego. Warunkiem skorzystania z usługi jest wcześniejsze wyrażenie  zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych i przesłanie drogą elektroniczną Warunków Umowy Ubezpieczenia, a w przypadku składania wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, również udzielenie jednorazowego upoważnienia dla brokera ubezpieczeniowego do przekazania danych do zakładu ubezpieczeń.
Użytkownik będący konsumentem, który złożył wniosek elektroniczny o zawarcie umowy ubezpieczenia może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczanie w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy lub doręczenia dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy, jeżeli jest to termin późniejszy.  Użytkownik niebędący konsumentem, który złożył wniosek elektroniczny o zawarcie umowy ubezpieczenia może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Użytkownika od obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.

Grupowe Online to protokół umożliwiający Użytkownikom  dostęp do informacji o zawartych ubezpieczaniach za pośrednictwem protokołu Przystępowanie do Umów Ubezpieczenia online oraz o opłaconych i wymaganych składkach. Wszelkie informacje udostępnione po zalogowaniu na stronach  https://allbroker.pl  mają charakter wyłącznie wspomagający i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń z tytułu błędów w danych.   Dostęp do Grupowe Online odbywa się za pomocą przyznawanego w sposób zautomatyzowany loginu i hasła.

Strefa Klienta ( Partnera)  to link do programu informatycznego umożliwiającego Klientom dostęp do informacji o procesie likwidacji szkód, dostęp do modułu Wspomagania Zarządzaniem Roszczeniem Pacjenta,  dostęp do zawartych za pośrednictwem allbroker polis ubezpieczeniowych oraz kontakt z obsługującymi Klienta pracownikami allbroker  Sp. z o.o. Wszelkie informacje udostępnione po zalogowaniu na stronach  https://allbroker.pl  mają charakter wyłącznie wspomagający i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń z tytułu błędów w danych. W szczególności dane archiwalne, które dotyczą zdarzeń sprzed  01.01.2015 roku mogą być niekompletne i obarczone błędem. Dane o szkodzie mogą być niekompletne w sytuacji gdy ubezpieczyciel lub Klient nie przekaże allbroker sp. z o.o. kompletnej dokumentacji. Dostęp do Strefy Klienta odbywa się za pomocą przyznawanego przez allbroker  Sp. z o.o. na wniosek Klienta loginu i hasła. Zakres danych udostępnianych za pośrednictwem strony allbroker.pl jest uzależniony od indywidualnych ustaleń zgodnie z wnioskiem Klienta.  

Zgłaszanie szkód online to protokół umożliwiający Klientom zawiadamianie allbroker Sp. z o.o. o powstałych szkodach ubezpieczeniowych. W przypadku osób fizycznych korzystanie z tej usługi wiąże się z koniecznością podania danych osobowych, w zakresie niezbędnym do wywiązania się allbroker Sp. z o.o. umowy serwisu brokerskiego (brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z tej usługi). Dalszy tok postępowania w związku ze zgłoszeniem szkody uzależniony jest od treści umowy (lub innych ustaleń) zawartej pomiędzy allbroker  Sp. z o.o. a Klientem.

2. Postanowienia wspólne
Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany formy świadczenia usług i czasu dostępu do usług.

 VI. Dane osobowe

1. Informacje ogólne
Administratorem bazy danych jest allbroker Sp. z o.o. ul. Reymonta 15/4B, 60-791 Poznań.
Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże odmowa podania danych uniemożliwia skorzystanie z niektórych usług Serwisu. Usunięcie danych osobowych nie wymaga zgody Użytkownika. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do własnych danych osobowych, prawo ich poprawienia lub żądania usunięcia danych.

2. Dane osobowe podlegające gromadzeniu i przetwarzaniu

Administrator przetwarza dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia usług:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • PESEL,
 • adres do korespondencji,
 • adres miejsca, w którym wystąpiła szkoda ubezpieczeniowa,
 • nr telefonu,
 • adres poczty elektronicznej.

W celu realizacji umów Administrator może przetwarzać inne dane osobowe, które są niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi. Dane, których podanie jest obowiązkowe, zostały oznaczone symbolem graficznym „*”.
Za zgodą Użytkownika Administrator może przetwarzać także inne dane osobowe dla celów reklamy, marketingu, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników. Wyniki tych badań będą służyć wyłącznie polepszeniu jakości usług.

Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania z Serwisu:

 • oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie danych osobowych Użytkownika (login),
 • oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system informatyczny (IP),
 • informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Serwisu,
 • informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług Serwisu.

Administrator nie przetwarza danych osobowych po zakończeniu korzystania z Serwisu, za wyjątkiem danych:

 • niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości świadczonych usług, za zgodą Użytkownika, \
 • niezbędnych do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług, dopuszczonych do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

W przypadku powzięcia informacji o korzystaniu z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem lub z przepisami prawa Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, który dopuścił się naruszenia, w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. Administrator ma prawo powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia, o którym mowa powyżej.

VII. Odpowiedzialność

Administrator nie ponosiodpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niewłaściwego wypełniania przez Użytkownika formularzy znajdujących się w Serwisie Internetowym, w szczególności za wprowadzanie błędnych, nieprawdziwych lub niekompletnych danych. W tych przypadkach całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Administrator nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich, których dane zostały wprowadzone do Serwisu Internetowego bez ich zgody i wiedzy. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu Internetowego wynikającego w szczególności z potrzeby wprowadzenia modyfikacji, usunięcia awarii. Poprzez korzystanie z łączy do stron internetowych osób trzecich, które Administrator umieszcza na stronach Serwisu Internetowego, Użytkownik opuszcza strony Serwisu Internetowego. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron osób trzecich.

VIII. Skargi i reklamacje

Użytkownik może składać skargi i reklamacje w postaci:

 • elektronicznej na adres kancelaria@allbroker.pl,
 • pisemnie, na adres allbroker sp. o.o., ul. Złota 14a, 60-592 Poznań,
 • telefonicznie pod nr +48 61 843 9 606.

W treści skargi należy zamieścić co najmniej nazwę firmy (a w przypadku osób fizycznych imię i nazwisko), dokładny opis problemu oraz adres do korespondencji. Skargi i reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich otrzymania. Odpowiedź zostanie dostarczona w takiej samej formie, w jakiej złożona została skarga lub reklamacja. Administrator nie będzie rozpatrywać skarg anonimowych.

IX. Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2017 r.
Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po dokonaniu zmiany Regulaminu oznacza akceptację jego postanowień. Jeśli Użytkownik nie zaakceptuje zmian, zobowiązany jest zaniechać korzystania z Serwisu.
Wszelkie spory sądowe będą rozstrzygane w sądach właściwych miejscowo dla siedziby Administratora.
W sprawach nieuregulowanych stosuje się następujące przepisy prawa:
•    Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 100 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U 2015 poz. 1844 z późn. zm.)
•    Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń (Dz.U. 2017 poz. 2486 z późn. zm.)