Agent ubezpieczeniowy jest pośrednikiem ubezpieczeniowym, który - w odróżnieniu od brokera ubezpieczeniowego - działa zawsze w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, reprezentując interesy zakładu ubezpieczeń.

Agent ubezpieczeniowy reprezentujący więcej niż jedno towarzystwo ubezpieczeń nazywany jest Multiagentem

Agent ubezpieczeniowy w rozumieniu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń jest dystrybutorem ubezpieczeń. 

Agent ubezpieczeniowy za wykonane czynności agencyjne (np. pozyskiwanie klientów, przygotowywanie i zawieranie umów ubezpieczenia) otrzymuje wynagrodzenie – prowizję.

Czynności agencyjne w imieniu Agenta Ubezpieczeniowego może wykonywać wyłącznie osoba, która:

  • zdała egzamin organizowany i przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń
  • posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  • nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwa przeciw zdrowiu i życiu, wymiarowi sprawiedliwości, ochronie informacji, wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz za przestępstwa skarbowe
  • posiada co najmniej wykształcenie średnie