Inaczej – nadawanie wartości ryzyka. Jest jednym z etapów zarządzania ryzykiem, który polega na oszacowaniu, najczęściej skutków finansowych, ryzyka. Prawidłowa ewaluacja ryzyka nie tylko pozwala na określić przybliżoną wartość potencjalnej szkody (uwzględniając szkody pośrednie), ale również pozwala na porównanie różnych ryzyk i wybranie tzw. Ryzyk krytycznych – o największych skutkach i największym prawdopodobieństwie.