Franszyza to kwota lub wartość procentowa, do której ubezpieczający (ubezpieczony) współuczestniczy w każdej szkodzie. Inaczej ujmując, franszyza jest rodzajem udziału własnego Ubezpieczonego w szkodzie.

Wysokość Franszyzy i jej rodzaj zapisany jest w umowie ubezpieczenia.
Zazwyczaj, jeżeli nie chcemy mieć w umowie ubezpieczenia zapisu o franszyzie, musimy zapłacić wyższą składkę (tzw. zniesienie franszyzy).

W praktyce ubezpieczniowej stosowane są dwa podstwowe rodzeje franszyz: