Okres odpowiedzialności to okres, w którym ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za zdarzenia szkodowe przewidziane w umowie ubezpieczenia.
Okres odpowiedzialności, jeżeli nie umówiono się inaczej, rozpoczyna się od dnia następującego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty.