Ubezpieczający to osoba, która zawarła umowę ubezpieczenia i jest obowiązana do zapłaty składki. Należy odróżnić ubezpieczającego od ubezpieczonego, choć w praktyce bardzo często ubezpieczającym i ubezpieczonym jest ten sam podmiot.