Ubezpieczenie na cudzy rachunek to umowa ubezpieczenia, w której ubezpieczający i ubezpieczony są różnymi osobami. Oznacza to, że ubezpieczający zawiera ubezpieczenie obejmujące ochroną życie lub majątek innej osoby.