Zadośćuczynienie to sposób wyrównania szkody niemajątkowej. Zadośćuczynienie polega na wypłacie odpowiedniej kwoty osobie poszkodowanej, która doznała krzywdy przez: uszkodzenia ciała, rozstrój zdrowia, całkowitą lub częściową niezdolność do pracy zarobkowej, śmierci osoby najbliższej czy naruszenia dobra osobistego. Jednym z trudniejszych zagadnień prawno-ubezpieczeniowych jest ustalanie odpowiedniej wysokości zadośćuczynienia. Z jednej strony życie i zdrowie ludzkie jest niewycenialne, a z drugiej strony wysokość zadośćuczynienia powinna w pełni kompensować doznaną krzywdę.